Walter de Zeeuw

De Innerlijke Werkplaats

spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording

webwinkel      nieuw       links     onze werkplaats     contact

De essentie van Inwijding


Inwijding is van alle tijden

Sinds mensenheugenis zijn we op zoek naar antwoorden op de grote levensvragen: “wie is de mens, wie ben ik en waartoe zijn wij op aarde”. Een zoektocht die veelal overgaat in het zoeken naar het licht, naar wat genoemd wordt “de Verlichting”. Zo is ook inwijding, van alle tijden. Overal, in alle culturen, alle tijden, in oude en voor-christelijke religies waren én zijn er grote groepen mensen, die zoeken en verlangen naar Eén-wording met dit Licht, één met het ‘Hogere en goddelijk-geestelijke’, één met de kosmische Geest van Wijsheid en Liefde.


Wat is inwijding?

Onder inwijding of initiatie verstaan we het proces van werken aan ons zelf, de weg naar binnen gaan, afdalen in de diepte van de ziel, opdat het verborgene aan het licht komt. Een proces dat vele kleine en soms ook grote stappen kent, gericht op groeien in innerlijk én geestelijk bewustzijn. Dit hogere bewustzijn schenkt ons een nieuw weten over wie wij zijn en opent de poorten naar het Hoger Zelf, naar de Geest in de mens.

  

Dit brengt ons bij de essentie van inwijding: opnieuw geboren worden!

Niet fysiek, maar geestelijk herboren worden en opstaan als een wetende, in een nieuwe bewuste verbinden met de Geest, het Hoger Zelf. Herboren als de mens hier op aarde, die in een blijvende verbinding samenwerkt en samenleeft met de hogere geestelijke wereld. En de mens worden die denkt, voelt en handelt vanuit wijsheid én Liefde, die Liefde ontvangt en deze zelf weer schenkt aan het leven, aan mensen, dieren, natuur, natuurwezens, engelen en Moederaarde.

Ieder mens van goede wil zal dit ten deel vallen.


Dit proces van innerlijke ontwikkeling, is als een weg die we zelf begaanbaar mogen maken én zich aan ons ontvouwt. Het is een pad dat we door vertrouwen en onze vrije wil, moed en kracht plaveien en beloopbaar maken.

En zoals een kind het lopen leert, door vallen en weer opstaan, zo ook leren wij ‘het lopen’ op die nieuwe weg van diepere bewustzijnsontwikkeling.   


Weg tot inzicht; de Moderne Inwijdingsweg

Rudolf Steiner (1861 tot 1925), reikte ons vele inzichten aan over dit bijzondere proces van inwijding. In zijn boek De weg tot inzicht in hogere werelden noemt hij dit proces de Moderne Inwijdingsweg. Tijdens zijn vele lezingen, sprak hij geregeld over de kenmerken van de oude, voorchristelijke inwijding, de zgn. mysterie-inwijding en de moderne inwijdingsweg, zoals wij die in onze tijd leren kennen.  


De oude mysterie-inwijding

Voorheen kon slechts een uitverkoren enkeling toetreden tot de zgn. mysterie-inwijdingsschool. Het woord mysterie zegt het al, wat er in die inwijdingsschool, veelal een heiligdom of tempel, gebeurde, bleef geheim. De leerling, ook wel myste genoemd, werkte en leefde intern in de tempel; hij of zij leefde daar onttrokken aan het gewone leven.


De myste ontving van de leraar of lerares, stap voor stap alle opleidingen, lessen, trainingen en meditatieoefeningen. Ook legde de leerling regelmatig proeven van bekwaamheid af, in een toenemende graad van zwaarte. Proeven bijvoorbeeld die aantoonden dat de leerling met de geestelijke wereld verbonden was en volkomen vrij was van twijfel of van angst.

Had de myste alle beproevingen doorstaan, dan ontving zij de hoogste geestelijke inwijding. Daartoe bracht de Hoge Priester, ook wel de hiërofant genoemd, de leerling in de zgn. inwijdingsdoodsslaap en trad deze uit het fysieke lichaam.

Na 3,5 dag geestelijk reizen, ontmoette hij daar het hoogste Goddelijk-geestelijk Licht, de Zonnegeest zelf. Dat was het moment waarop de Hoge Priester, de inwijdeling terughaalde en de geestelijke lichamen weer verbond met het fysieke lichaam.

Zo stond de myste weer op uit de doodsslaap, nu als een volkomen nieuw herboren en wetend mens, als een hoge ingewijde, die het Godslicht gezien en ervaren had en voor eeuwig kent. Zij werden de profeten, de zieners of genezers, zoals we die ook in de Bijbelse verhalen tegenkomen.


 

  

De moderne inwijding

In onze tijd zijn er geen mysteriescholen meer. De moderne mens, wil (en kan) niet langer bij de hand genomen worden, maar verlangt zelf te ontdekken, zich op te leiden, zichzelf te transformeren, en tot een wetende te worden. De ziel verlangt immers haar eigen autoriteit te zijn, daarop te bouwen en te vertrouwen.Het leven én de mens op aarde is in een voortdurende ontwikkeling. De ontwakende of wakkere mens ervaart hoe de dagelijkse gebeurtenissen, klein of groot, haar telkens weer nieuwe levenslessen voorlegt. En zo ontdekken velen dat het leven zélf is omgevormd tot de leer- en inwijdingsschool, gericht op het innerlijk opnieuw geboren worden. Soms in kleine, dan weer in grote stappen.


Hoe is het mogelijk, dat het leven dat nu zelf met ons doet?

Aan het begin van onze jaartelling begon in Palestina een stille maar grote evolutie, zowel voor de aarde als voor de gehele mensheidsontwikkeling. Het besef van die evolutie begint in onze tijd door te dringen bij de mens die geestelijk ontwaakt.  

Die evolutie bestaat eruit, dat de Zonnegeest, de Geest van kosmische of Goddelijke Liefde, naar de aarde is afgedaald. Deze Geest van Liefde, de Christusgeest, verbond zich bij de Doop in de Jordaan, met de mens Jezus van Nazareth. Drie jaar lang woonde de Christusgeest in deze bijzondere mens. Na de kruisiging op Golgotha verbond Christus zich met de aarde en vormde de aarde om tot de planeet van de Liefde. Daarmee werd de aarde zélf tot de leerschool van Liefde en inwijding.        

Niet langer hoeven we, zoals in de voor-christelijke tijd, uit te treden en geestelijk te reizen om de Zonnegeest te ontmoeten. De kosmische Geest van de Liefde vinden we hier op Moederaarde, door ons met heel ons wezen en bewustzijnskracht tegelijk te verbinden met de aarde én de geestelijke wereld.  


Het is dit innerlijk weten, dat in steeds meer harten van mensen ontwaakt; het is het ‘weten van het hart’, dat ons op de weg naar binnen brengt en dat ons doet beseffen, het leven zelf schenkt mij de mogelijkheden tot geestelijk groeien, ontwikkelen en bewustzijn; het leven zelf is de moderne inwijdingsweg.


Innerlijk leider

Een kenmerkend verschil met de oude mysterie-inwijding is dat de leerling-ingewijde intensief werd begeleid en opgeleid door anderen, ter voorbereiding op de hoge inwijding die hij van de hiërofant ontving. Het werd aan de leerling gedaan.

De moderne inwijding kenmerkt zich in het bijzonder door ‘het Zelf doen’. Het zelf ontdekken, het zelf ervaren. Geregeld worstelend met levenslessen, opgaven, ook met (oud) verdriet, pijn en eenzaamheid. Regelmatig vallen en zelf weer opstaan. En juist door dit proces groeit het bewustzijn van het Hogere in ons wezen, van de Geest, het hoger Zelf. Het is het hoger Zelf, waar we veelal tegen zeggen, “dat is mijn echte Ik of Ware Zelf of Ik ben”.  


Zo ook wordt onze bewustzijnsontwikkeling en de stappen die wij zetten op die moderne inwijdingsweg begeleid door het Hoger Zelf, onze innerlijke leids-man of leids-vrouw, we zijn onze eigen hiërofant, Innerlijk leider én leerling tegelijk.   


Meditatie

Een belangrijke overeenkomst tussen de oude en moderne inwijdingsweg, is dat het vraagt om werken aan ons zelf. Belangrijk is geestelijk studeren en gelijkgestemde ontmoeten en in kwetsbaarheid met hen jouw weg leren te delen. Deze weg blijft echter verborgen zolang we niet geregeld mediteren en bidden.  

  

De bijzondere meditatie die het proces van inwijding krachtig ondersteunt is ‘Groeien aan het licht’. Zij leert ons met vertrouwen af te dalen in de diepte van de eigen ziel, versterkt de verbinding met de Aarde en steunt ons te leren van de eigen levenslessen en opgaven. De meditatie begeleidt ons stap voor stap in het bewuster worden van het Licht dat in ons hart en ziel ontwaakt. Ze helpt ons innerlijk verbinden met het zuivere goddelijk-geestelijk Licht, Licht van de Liefde. Licht dat verlangt door ons wezen heen uit te stralen de wereld in, opdat wij zelf worden tot een wezen van wijsheid, licht en Liefde.

Lezing, workshop en CD

Bovenstaande tekst is een samenvatting van de lezing ‘over de Moderne Inwijdingsweg’, die staat op de Meditatie CD ‘Door de diepte groeien naar het Licht’. Naast de lezing bevat deze CD, die we in eigen beheer hebben uitgegeven, zowel enkele oefeningen als de complete meditatie.

Deze bijzondere meditatie beoefenen we ook tijdens de meditatie workshop ‘Groeien aan het Licht’.


Wil je meer informatie over de CD of deze bestellen, klik dan hier.

Klik hier
voor meer info
over de

meditatie workshop ‘Groeien aan het Licht’

Klik hier
voor meer info
over de cd
Door de Diepte
naar het Licht
.